Werkplaats
De beersche hoeve

Zaadveredeling en
–vermeerderingsbedrijf

Afgelast tot nader order

LOCATIE

Oostelbeers,
Noord-Brabant

DATA

29 september
27 oktober
17 november
8 december

4-daagse training | Beersche Hoeve

Voor agrarische ondernemers met interesse in het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf. In deze training komen verschillende facetten van kringlooplandbouw aan bod met speciale aandacht voor zaadveredeling en -vermeerdering. Bij de start ontvangt iedere deelnemer de poster kringlooplandbouw die gaandeweg ingevuld gaat worden. Na aanmelding ontvang je het volledige programma. 
DAG 1: 29 sept

Tijdens de cursus op werkplaats De Beersche Hoeve maak je kennis met het bedrijf en specifiek met zaadveredeling en – vermeerdering. We starten in het veld onder begeleiding van de veredelaar Edwin Nuijten. Selectie in het veld begint met goed waarnemen. Dit doen we in verschillende gewassen.

DAG 2: 27 okt

Deze dag staat in het teken van aandacht voor de bodem waarbij verschillende functies van de bodem aan bod komen. Naast de fysische kwaliteit speelt het bodemleven een belangrijke rol. De bemesting is erop gericht het bodemleven te voeden waarna de voedingsstoffen beschikbaar komen voor de planten. Aan de hand van een zelf meegebrachte bodemkluit beoordelen we de bodemkwaliteit en staan stil bij verschillende maatregelen en stragieën die de bodem vruchtbaar en weerbaar maken.

DAG 3: 17 nov

Deze dag komen zaadvermeerdering en productkwaliteit aan bod. Tijdens de rondgang op het bedrijf, begeleid door Teun Luijten, staan we stil bij de teelt, oogst, bewaring en schoning van het zaaizaden. Om productkwaliteit te ervaren, gaan we de smaak van verschillende rassen en herkomsten van rode bieten beoordelen. Dit aan de hand van een protocol voor smaak-beoordeling.

DAG 4: 8 dec

De laatste dag komen onderwerpen als samenwerken, uitwisseling, energie, water en economie aan bod. De deelnemers werken met elkaar aan een eigen bedrijfsplan dat de verschillende facetten van kringlooplandbouw bij elkaar brengt. We sluiten af met korte presentaties door de deelnemers over hun bedrijfsplan en voornemens voor de toekomst.

“Voor een vrije uitwisseling en gebruik van zaden”

De riviertjes de grote en de kleine Beerze meanderen over landgoed de Baest. Vandaar de naam van het bedrijf: De Beersche Hoeve. Ondernemer Teun laat zien: “Onze bodem bestaat uit een dikke, donkere laag, rijk in organische stof. Bovenop geel zand. Een echte Enkeerdgrond. Uit ervaring blijkt onze zandgrond wat uitspoeling gevoelig te zijn. Onze bemesting bestaat uit compost (mengsel van vaste rundermest en maaisel), ongeveer 30 ton per hectare.”

De Beersche Hoeve is een dochteronderneming van groothandel en retailer Odin International en ondernemers Teun Luijten en Edwin Nuijten pachten het bedrijf van 19,5 ha voor:
– 1,5 ha natuurland (akkerranden)
– 2,0 ha gerst
– 5,0 ha gras-klaver
– 10,5 ha zaadgoed veredeling en zaadproductie
– 0,2 ha tunnelkas voor voorjaarsteelt, veredeling en vermeerdering

Zaadveredeling en –vermeerdering is investeren voor lange termijn. Vertrouwen en goede afspraken vormen voor het zaadteeltbedrijf een basis om tot een verdienmodel te komen. De bedrijfsvoering op de Beersche hoeve en specifiek de zaadvaste veredeling sluit aan bij de visie van verpachter Odin. In verbinding met haar vaste klanten wil Odin de verkoop van producten vanuit zaadvaste veredeling bevorderen.
In de training komen de principes van kringlooplandbouw aan bod, maar vooral het veredelen, selecteren en vermeerderen van diverse gewassen.