Werkplaats
Stadsboerderij almere

Gemengd bedrijf
 

Afgelast tot nader order

LOCATIE

Almere,
Flevoland

DATA

20 oktober
3 november
17 november
1 december

4-daagse training | Stadsboerderij

Voor agrarische ondernemers met interesse in het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf. In deze training komen verschillende facetten van kringlooplandbouw aan bod met speciale aandacht voor goede opbrengst met lage mestgift en het krijgen van een optimale mineraal-huishouding in de bodem. Bij de start ontvangt iedere deelnemer de poster kringlooplandbouw die gaandeweg ingevuld gaat worden. Na aanmelding ontvang je het volledige programma. 

“De landbouw staat bij ons centraal en
we verbinden burgers aan ons bedrijf”

De Stadsboerderij is bewust een gemengd bedrijf, de vaste mest uit de potstal wordt benut op de akkers. De vleeskoeien zelf lopen in de zomerpriode in natuurgebieden rondom Almere. Voor de ondernemers Tom Saat en Tineke van den Berg staat de bodemvruchtbaarheid centraal. Ze nemen meerdere maatregelen voor een gezonde en vruchtbare bodem. Naast een ruime vruchtwisseling met vlinderbloemigen en gebruik van verteerde potstalmest wordt de bodem ondiep en minimaal bewerkt. Door scantechnieken en regelmatige bodembemonsteringen wordt de bodemontwikkeling en
–vruchtbaarheid gevolgd in de tijd. Maar kringloop is breder dan alleen mineralen, ook in gebruik van brandstoffen maakt het bedrijf stappen vooruit. Inmiddels rijdt de eerste trekker op waterstof en is een waterstoftank in aanbouw.

Ook op de Stadsboerderij staat de bodem centraal. In deze training volgen we de mineralenstromen op het bedrijf waarbij stikstof en koolstof met het rekenmodel NDICEA in beeld worden gebracht. Maar ook de aard van deze stoffen komen aan bod, hoe breng je als boer stikstof en koolstof in een passende verhouding bij elkaar?