Werkplaats
warmonderhof

Gemengd bedrijf
 

LOCATIE

Dronten,
Flevoland

DATA

Wordt binnenkort
bekend gemaakt

4-daagse training | Warmonderhof

Voor agrarische ondernemers met interesse in het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf. In deze training komen verschillende facetten van kringlooplandbouw aan bod met speciale aandacht voor regionale samenwerking en het duurzame verdienmodel van het gemengde bedrijf met tuinbouw, akkerbouw en melkvee. Bij de start ontvangt iedere deelnemer de poster kringlooplandbouw die gaandeweg ingevuld gaat worden. Na aanmelding ontvang je het volledige programma. 

“Met weinig bemesting toch goede opbrengsten”

Sinds 1994 is Warmonderhof gevestigd ten westen van Dronten, aan de Wisentweg. Het gemengde landbouwbedrijf omvat zo’n 85 hectare en bestaat uit akkerbouw, melkveehouderij en tuinbouw. Vanaf de start in 1947 is het ideaal van Warmonderhof een gemengd bedrijf dat zo min mogelijk mest, voer en strooisel van elders aanvoert. Door de verhuizing naar de Flevopolder werd dit ideaal langzaam gerealiseerd.

Onze ervaring leert dat de plantaardige productie al jaren hoog is en nog steeds licht toeneemt. De gunstige bodemeigenschappen, een ruime vruchtwisseling en een voldoende aanvoer en hergebruik van stikstof maken de hoge productie mogelijk. Bronnen van stikstof zijn binding door vlinderbloemigen (79 kg/ha), depositie (25 kg/ha), aankoop van stro (2 kg/ha) en mineralisatie van organische stikstof in de ondergrond (ca 40 kg/ha).

Deze laatste bron zal langzaam opdrogen, maar hoogstwaarschijnlijk kan bij de huidige bedrijfsopzet het huidige productieniveau gehandhaafd worden door een stijgende N-binding, dalende uitspoeling en eventueel enkele aanpassingen in de bedrijfsvoering.

Het sluiten van de grotere kringloop met de maatschappij is hiervoor ook van belang, maar pas op zeer lange termijn (door de grote bodemvoorraden van met name fosfaat en kalium).